Regulamin

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku
I. INFORMACJE OGÓLNE:

Sklep internetowy kringle.pl, działający pod adresem kringle.pl, prowadzony jest przez: Lasecki i spółka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krótka 5, 32-031 Mogilany wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000377696, z kapitałem zakładowym 50 000 zł opłaconym w całości, nr NIP 9442231391, nr Regon 121454316

II. DEFINICJE:

Użytym w dalszej części Regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.kringle.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są produkty znajdujące się w jego ofercie;

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta przez Lasecki i spółka Sp. z o.o. z klientem sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Kringle.pl.pl na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (kuriera, Poczty Polskiej, lub innego Partnera Kringle.pl.pl);Hasło - ustalony przez Klienta ciąg co najmniej ośmiu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Klient - każdy podmiot, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonał Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

Login - ustalone przez Klienta, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego;

Rejestracja - Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Partner Kringle.pl - Punkt sprzedaży, należący do listy partnerów handlowych Lasecki i spółka Sp. z o.o.

Sprzedawca - Lasecki i spółka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krótka 5, 32-031 Mogilany wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000377696, z kapitałem zakładowym 50 000zł opłaconym w całości, nr NIP 9442231391, nr Regon 121454316.

Stały Klient - Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym przynajmniej dwa razy w miesiącu;

Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

Strona internetowa - strona internetowa, prowadzona przez Lasecki i spółka Sp. z o.o., na domenie internetowej kringle.pl;

Transport własny - Dostarczenie przez Sprzedawcę do Klienta kupionego towaru za pośrednictwem pracownika Sprzedawcy;

III. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA I PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kringle.pl
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Kringle.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Przedmiotem świadczenia są świece, kosmetyki, zapachy do wnętrz, lampy zapachowe produkty dekoracyjne oraz akcesoria. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w art. VI, można składać po dokonaniu rejestracji. Wówczas też tworzone jest Konto Klienta.
 6. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi.
 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 12. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 13. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 14. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 15. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
 16. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 17. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 18. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 19. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 20. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
 21. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 22. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 23. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 24. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.
 25. Opinie i recenzje umieszczane na stronie Sklepu weryfikowane są w ramach partnerstwa z serwisem: Trusted Shops z https://www.trustedshops.pl/ Sklep nie wpływa na treść opinii/recenzji jak również nie weryfikuje ich w inny sposób.

IV.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

 1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Mogilanach, przy ul. przy ul. Krótkiej 5, kod pocztowy 32-031
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres dystrybucja@lasecki.pl a także telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta Sklepu internetowego) pod numerem infolinii +48 575 521 123 w godz. 10-16 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dystrybucja@lasecki.pl
 4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie https://www.kringle.pl/kontakt-detaliczny,0,42.htm
 5. Chat obsługiwany przez Livechat obsługiwany w godzinach 09.00-16.00, który zapewnia zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji.
V. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 1. W celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji: Komputer podłączony do sieci Internet.
 2. Łącze internetowe (zalecane łącze szerokopasmowe).
 3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Opera 9 lub nowszą z uruchomioną obsługą JavaScript.
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail).
 5. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
VI. ZAMÓWIENIE:
 1. Wystawienie towarów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego realizacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na całą dobę przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy. Informacja o zawieszeniu realizacji zamówień publikowana będzie na Stronie internetowej.
 3. Po wybraniu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco również może kontrolować wartość zakupów. Przy towarze podawana jest informacja o dostępności lub przewidywanym terminie dostępności. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło.

4.1. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta. Klient rejestruje się podając następujące dane: adres, e-mail i ustanawia sobie hasło.

4.2. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 3. Numer telefonu

4.3. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

4.4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 1. Firmę,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 5. Numer telefonu.

4.5. Podczas rejestracji Klient zapoznaje się z Regulaminem Sklepu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celach i na zasadach opisanych w art. XI Regulaminu. Opcjonalnie klient może również podczas rejestracji wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych Sprzedawcy na temat oferty Sklepu, trwających promocji oraz konkursów.

 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta, jeżeli zachodzą przypadki określone w art. III. 11.
 3. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany art. XIV Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sklep sprawdza czy w magazynie jest dostępny towar, jaki Klient chce nabyć i w ilościach wskazanych w zamówieniu. Jeśli towar jest dostępny, Sklep przesyła do Klienta wiadomość e-mail – potwierdzenie zamówienia i potwierdzenie zawarcia umowy - przyjmując jego zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację wybranego towaru, cenę wraz z kosztami przesyłki, wybrany przez Klienta sposób płatności oraz sposób i termin dostawy zakupionego towaru. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży na warunkach ustalonych przez strony – o treści, w jakiej potwierdzenie przesłane przez Sklep odpowiada treści zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. W przypadku braku towaru wskazanego w zamówieniu Klienta Sklep informuje o tym Klienta przesyłając e-mail lub wyświetlając na stronie internetowej podczas dokonywania zakupów odpowiedni komunikat skierowany bezpośrednio do Klienta stwierdzający, iż nie może zrealizować zamówienia ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na realizację dostawy lub proponując inny towar o podobnych właściwościach czy też innej specyfikacji – odsyłając do dokonania zamówienia na stronie internetowej. W takiej sytuacji Klient podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, częściowego braku możliwości wykonania Umowy zgodnie zamówieniem Klienta spowodowanym brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient wyrazi na to zgodę.
 6. Towary objęte wyprzedażą oraz promocjami dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości ww. towarów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy. Przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawartych.

VII. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA I KOSZT DOSTAWY

 1. Przy każdym produkcie podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Przesyłki są dostarczane pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres, przez firmę kurierską UPS , firmą Inpost ,Ruch lub Xpress Couriers.

Cennik na poszczególne metody dostawy znajduje się pod tym linkiem :

https://www.kringle.pl/transport,12,26.htm

 1. Do każdej przesyłki z towarem dołączany jest dowód zakupu, zgodny z wyborem Klienta, tj. paragon lub faktura.
 2. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, pracownika partnera Kringle.pl lub pracownika Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

VIII. RABATY I ULGI:

 1. Stali Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg będą opublikowane na Stronie internetowej.
 2. Sprzedawca nie stosuje automatycznego profilowania klientów i nie zmienia cen oferowanych produktów automatycznie na podstawie danych klienta. Sprzedawca stosuje odmienne ceny dla klientów hurtowych po rejestracji oraz weryfikacji takiego klienta.
IX. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:

 1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 500 zł (pięciuset złotych).
 2. Płatność kartą kredytową poprzez system płatności internetowych Przelewy24.pl, w trakcie składania zamówienia dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 4000 zł (czterech tysięcy złotych).
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) poprzez system płatności internetowych Przelewy24.pl
 4. 4.Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.
 5. Niezwłocznie, nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca przesyła towar do Konsumenta za pośrednictwem operatora wybranego przy składaniu zamówienia przez Klienta. Warunkiem wydania towaru Klientowi jest zrealizowanie płatności za towar przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku braku realizacji płatności przez Klienta w terminie określonym w IX.5, wydanie towaru zostanie zrealizowane niezwłocznie po zrealizowaniu płatności przez Konsumenta.

X. CENY
 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Płatność za dostarczenie przedmiotu sprzedaży określona jest w art. VII. 2. Jeżeli ceny nie zawierają kosztów Dostawy zgodnie z pkt V.2. Regulaminu, są one pobierane odrębnie i uwidocznione jako odrębna pozycja na rachunku lub fakturze VAT.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3.  Z zastrzeżeniem postanowień art. X.2 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na umowy już zawarte.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.W celu zawarcia umowy i dokonania zakupów niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej Sklepu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w art. VI. 4.1. – 4.4 Regulaminu wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 1. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach:

- realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),

- ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu,

- kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz

- w celach podatkowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- firmom kurierskim, w celu realizacji umowy,

- podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),

- urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 5. oznaczenia identyfikujące Klienta,
 6. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
 7. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 8. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach Sklepu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej sklepu w zakładce: Twoje dane.

Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Sprzedawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów ustawy o chronię danych osobowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Polityka prywatności.

 1. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym Sklepu za pomocą Loginu i Hasła.
 2. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wraz z usunięciem Konta Klienta Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. Dodatkowo przy zamówieniach powyżej 149 zł Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.  
 2.  Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:- dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru).
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, który jest dostępny do pobrania (Punkt XVI. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY) sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4.  W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca dokonane przez Konsumenta płatności jakich dokonał w celu realizacji umowy, od której odstąpił.
 6.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 8. - w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
XIII. OPISY TOWARÓW
 1. Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
XIV. REKLAMACJE
 1. 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy za pośrednictwem środków komunikacjiwskazanych w pkt IV. Regulaminu, tj. pisemnie na adres
  przedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  2.  Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulacja
  odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawa Konsumenta.
  3.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:- imię i nazwisko- numer zamówienia- opis wady- datę zakupu oraz żądania.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Sprzedawca przesyła odpowiedź mailowo lub listownie – może ją poprzedzić rozmową telefoniczną.
  5. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, przy czym zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania. Nowy Regulamin będzie określał w swej treści datę jego wejścia w życie. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827).
 3.  W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu XI niniejszego Regulaminu
" ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ".Kringle.pl - Zastrzeżenia prawne
 1. Wszelkie prawa do Strony http://kringle.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 3.  Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 4.  Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Lasecki i spółka Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 5.  Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk http://Kringle.pl/regulamin.php . Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.6. Sprzedawca przewiduje możliwość polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów przed postępowaniu mediacyjnym bądź przed Rzecznikiem Praw Konsumenta.
 6.  W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

XVI. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)- Adres konsumenta(-ów)- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)- Data(*) Niepotrzebne skreślić.
Serene House Cinnamon Olejek eteryczny (10ml)Serene House Cinnamon Olejek eteryczny (10ml) NowośćBestsellerPromocjaWyprzedaż
45.00PLN 18.52PLN
Serene House Podkładki uzupełniające do dyfuzora Ion (8szt) NowośćPromocjaWyprzedaż
29.00PLN 11.60PLN

Promocje

Kominek do wosków: Magic (biały) B PromocjaWyprzedaż
49.00PLN 26.00PLN