Regulamin konkursu fotograficznego "Wiosna! Dom otulony zapachem"

 

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą "Wiosna! Dom otulony zapachem" (dalej jako: konkurs).

1.2. Organizatorem konkursu jest firma Lasecki i Spółka sp. z o. o., z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Krótkiej 5, kod pocztowy 32-032 Mogilany, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377696, NIP: 9442231391, REGON: 121454316,

1.3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Czas trwania.

2.1. Konkurs jest ogłoszony na portalu Instagram, w poście na profilu kringlecandle_east_europe

2.2. Przebieg konkursu jest następujący:

2.2.a. W konkursie biorą udział autorskie zdjęcia oznaczone hashtag’iem  #zakupykringlecandle

2.2.c. Konkurs trwa od 6 lutego 2020 do 12 lutego 2020 roku.

2.2.d. 13 lutego 2020 Organizator wybierze spośród oznaczonych zdjęć hashtag’iem #zakupykringlecandle, zwycięskie zdjęcie.

2.3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 13 lutego 2020 na portalu Instagram, w instastories opublikowanym na profilu kringlecandle_east_europe

  1. Zasady uczestnictwa w konkursie.

3.1.  Zgłoszenie do konkursu polega na udostępnieniu zdjęcia produktów marki Kringle Candle Company na portalu Instagram z hashtagi’iem #zakupykringlecandle. Dopusza się również wysyłkę zdjęcia drogą mailową na adres dystrybucja@lasecki.pl z tytułem wiadomości: konkurs "Wiosna! Dom otulony zapachem"

3.2. Opublikowanie zgłoszenia przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

3.2.a. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym musi zostać wysłana na adres mailowy: dystrybucja@lasecki.pl

3.2.b. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

3.2.c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3.2.d. Udostępnione zdjęcie jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

3.3. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć oznaczonych hashtag’iem #zakupykringlecandle oraz zdjęć podesłanych drogą mailową na profilach społecznościowych firmy Lasecki i i Spółka Sp. z o.o.

  1. Zasady wyłonienia Zwycięzców

4.1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora spośród oznaczonych zdjęć hashtag’iem #zakupykringlecandle i zdjęć podesłanych drogą mailową

4.2. O wyłonieniu Zwycięzców decyduje Organizator, który wybiera zwycięskie zdjęcia, na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów. Organizator może wybrać więcej niż jedno zwycięskie zdjęcie

  1. Nagrody

5.1. Nagrodą przyznawaną 13 luty 2020 jest produkt Kringle Candle Company, nowej linii zapachowej 
Zen Candle, Farmhouse lub Boujee. Do wybory będzie jeden zapach z jednej linii zapachowej ustalony ze zwycięzcami po kontakcie z organizatorem

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnień. Nagrodą za wyróżnienie jest kupon do sklepu internetowego www.kringle.pl

5.3.Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora do Zwycięzcy w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej lub mniejszej ilości nagród i wyróżnień.

5.5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.6. Zwycięzcy Promocji zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagram, oraz opublikowany przez Organizatora post, na profilu kringlecandle_east_europe . W celu uzgodnienia szczegółów odbioru Nagrody Zwycięzcy muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomości prywatne na profilu Instagram.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Zwycięzcę Promocji do uzyskania Nagrody, adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt lub odebranie Nagrody przez Zwycięzcę jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

  1. Postanowienia ogólne

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3 lub jeżeli zgłoszenia nie będą prezentowały odpowiednio wysokiego poziomu artystycznego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Promocji i biorąc w nim udział, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Promocji określonymi Regulaminem.

6.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji

6.5. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.kringle.pl/regulamin-konkursu-fotograficznego-wiosna!-dom-otulony-zapachem,12,64.htm

6.6. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Promocji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie https://www.kringle.pl/regulamin-konkursu-fotograficznego-wiosna!-dom-otulony-zapachem,12,64.htm