Regulamin promocji „Fall Festival”

wygraj darmowy duży słój!

  1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Fall Festival” (dalej jako: Promocja).

1.2. Organizatorem promocji jest firma Lasecki i Spółka sp. z o. o., z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Krótkiej 5, kod pocztowy 32-032 Mogilany, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377696, NIP: 9442231391, REGON: 121454316,

1.3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Czas trwania.

2.1. Konkurs jest ogłoszony na portalu Instagram, w poście na profilu kringlecandle_east_europe

2.2. Przebieg Promocji jest następujący:

2.2.a. W Promocji biorą udział autorskie zdjęcia oznaczone hashtag’iem  #zakupykringlecandle

2.2.c. Promocja trwa od 9 października 2019 do 4 listopada 2019 roku.

2.2.d. 14 października, 21 października, 28 października oraz 4 listopada 2019 Organizator wybierze spośród oznaczonych zdjęć hashtag’iem #zakupykringlecandle, zwycięskie zdjęcie.

2.3. Zwycięzcy Promocji zostaną ogłoszeni 14 października, 21 października, 28 października oraz

4 listopada 2019  na portalu Instagram, w instastories opublikowanym na profilu kringlecandle_east_europe

  1. Zasady uczestnictwa w Promocji.

3.1.  Zgłoszenie do Promocji polega na udostępnieniu zdjęcia produktów marki Kringle Candle Company na portalu Instagram z hashtagi’iem #zakupykringlecandle.

3.2. Opublikowanie zgłoszenia przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

3.2.a. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym musi zostać wysłana na adres mailowy: dystrybucja@lasecki.pl

3.2.b. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

3.2.c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji Promocji, wyłonienia zwycięzców Promocji oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3.2.d. Udostępnione zdjęcie jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

3.3. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość wykorzystania zdjęć oznaczonych hashtag’iem #zakupykringlecandle na profilach społecznościowych firmy Lasecki i i Spółka Sp. z o.o.

  1. Zasady wyłonienia Zwycięzców

4.1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora spośród oznaczonych zdjęć hashtag’iem #zakupykringlecandle

4.2. O wyłonieniu Zwycięzców decyduje Organizator, który wybiera zwycięskie zdjęcia, na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów.

  1. Nagrody

5.1. Nagrodą przyznawaną 14 października, 21 października, 28 października oraz 4 listopada jest produkt  Country Candle - Black Tea & Honey - Duży słoik (680g) 2 knoty

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnień. Nagrodą za wyróżnienie jest kupon do sklepu internetowego www.kringle.pl

5.3.Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora do Zwycięzcy w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej lub mniejszej ilości nagród i wyróżnień.

5.5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.6. Zwycięzcy Promocji zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora poprzez wiadomość prywatną na profilu Instagram, oraz opublikowany przez Organizatora post, na profilu kringlecandle_east_europe . W celu uzgodnienia szczegółów odbioru Nagrody Zwycięzcy muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomości prywatne na profilu Instagram.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Zwycięzcę Promocji do uzyskania Nagrody, adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt lub odebranie Nagrody przez Zwycięzcę jak również Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która pozostanie do dyspozycji Organizatora.

  1. Postanowienia ogólne

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3 lub jeżeli zgłoszenia nie będą prezentowały odpowiednio wysokiego poziomu artystycznego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Promocji i biorąc w nim udział, Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia Regulaminu Promocji i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Promocji określonymi Regulaminem.

6.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji

6.5. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.kringle.pl/regulamin-promocji-%E2%80%9Efall-festival%E2%80%9D,12,64.htm

6.6. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Promocji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie https://www.kringle.pl/regulamin-promocji-%E2%80%9Efall-festival%E2%80%9D,12,64.htm